Regulamin obowiązujący do 24.12.2014

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. OBOWIĄZUJE DO UMÓW ZAWARTYCH DO 24.12.2014

 

Sprzedającym jest Grześkowiak s.c. 04-501 zwany także zamiennie „Usługodawcą”. Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

pod numerami telefonów Infolinii Konsumenckiej (Infolinii): 22 6133957

korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@foldbike.pl

§ 1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin

jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym

w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela

ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,

której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać

Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).

3. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu

Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta,

była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający

zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji

telefonicznie lub drogą mailową.

4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem

Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.

6. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.

7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny,

zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania

się na odległość (w tym drogą telefoniczną).

8. Sklep Internetowy FOLDBIKE(Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.foldbike.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.

9. Strona – Usługodawca i Klient.

10. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.foldbike.pl

11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów,

zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem

Sklepu Internetowego.

§ 2 Zasady ogólne

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie

się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

2. Sklep internetowy foldbike.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie foldbike.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

§ 3 Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.foldbike.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni

w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną lub mailową jest możliwe

wyłącznie w godzinach podanych na witrynie Sklepu Internetowego.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia

i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany

oraz numer telefonu i adres e-mail.

5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli

kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez

siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności

takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy.

Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT

w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

7. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych

osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania

w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo

do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia

procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login

i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź

ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty

na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem

lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji

„za pobraniem”.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie

albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym

formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem

Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów

w siedzibie sprzedającego.

3. Przesyłka dostarczona jest w ciągu 2-7 dni. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu.

Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może

się zapoznać z kosztami dostawy podczas składania zamówienia w koszyku lub z cennikiem w każdej chwili klikając w link „koszty dostawy”.

§ 5 Płatności

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon, fakturę VAT-23% lub imienny dowód zakupu (fakturę imienną).

Płatność za zamówiony towar może nastąpić:

Za pobraniem (przy odbiorze towaru) - należność należy uiścić kurierowi doręczającemu przesyłkę.

Przelewem na konto bankowe sklepu.

2. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo

do ograniczenia sposobu płatności i/lub dostawy poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności i/lub dostawy na stronie.

§ 6 Odbiór towaru

1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie

nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm

lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona

uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności

kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą

w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego

lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia

roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

 

§ 6 Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy

bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone

w czasie i przysługuje jedynie przez 10 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia

2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia

usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia

przed jego upływem.

2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

3. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany

w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły

śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego

sprawdzenia.

4. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego,

za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących

nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych

po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń,

za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń

o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle

związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona

lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier

i zakładów wzajemnych.

5. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać

na własny koszt na adres siedziby Usługodawcy.

6. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz

numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.

7. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu

od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie

3 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia

faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną

kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu

zapłaty na wskazane konto Klienta.

8. W przypadku zapłaty kartą płatniczą, zwrot zostanie wykonany na kartę, którą kupujący zapłacił. Zwrot nastąpi ciągu 14 dni roboczych, od uznania reklamacji za zasadną.

§ 7 Procedura reklamacji

1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie

Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. 

2. W przypadku gdy gwarancji udziela Usługodawca, produkt należy odesłać do Usługodawcy.

3. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Usługodawcy.

4. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym

rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań,

należy odesłać na koszt Usługodawcy (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku

o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego

(Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawa z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw

konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

(Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami).

5. Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży

konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy

od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku

sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach

556-576 Kodeksu cywilnego.

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego

w związku z zakupami jest Usługodawca.

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą

być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta

oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo

dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy

z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności

za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy

z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie

Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -

Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem

zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według

przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks

postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu

z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu

obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

4.Zespół sklepu www.foldbike.pl dokłada wszelkich starań, aby ceny, opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. W przypadku zaistnienia oczywistej pomyłki co do nazwy,ceny, właściwości towaru, Sklep dokona korekty i poinformuje o tym klienta.

5. Sklep Internetowy www.foldbike.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego.

6.Data opublikowania regulaminu 15.04.2014r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl